ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α: ΩΙΖΨ46ΜΠ3Ζ-ΔΛΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β ΄
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1146
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Προς : Ως πίνακας διανομής Ταχ.Κώδικας 10672 Αθήνα
Τηλέφωνο 2103614280,210 3635439

Θέμα : «Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1092/2014 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια
τρίτων»
Σε συνέχεια της ανωτέρω ΠΟΛ επισημαίνονται τα ακόλουθα :
1.Στις ενδεικτικές εξαιρετικές περιπτώσεις για τον περιορισμό της κατάσχεσης πλην της
μακροχρόνιας ανεργίας χωρίς άλλες πηγές εισοδημάτων του οφειλέτη ή της συζύγου και των
σοβαρών προβλημάτων της υγείας αυτού ή της συζύγου του, περιλαμβάνεται και η χορήγηση
προνοιακών ή άλλων «κοινωνικών» επιδομάτων και βοηθημάτων.
2. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει επιβληθεί κατάσχεση
σε (ατομικό ή κοινό) τραπεζικό λογαριασμό (ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή
όχι) επί καταθέσεων προερχομένων από καταβολή προνοιακού ή άλλου «κοινωνικού επιδόματος» ή
βοηθήματος, η κατάσχεση περιορίζεται, μετά από αίτηση του οφειλέτη, αποδεσμεύοντας το σύνολο
του δεσμευθέντος κατά τα ανωτέρω ποσού, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία τα ανωτέρω
επιδόματα/βοηθήματα προβλέπονται ρητώς ως ακατάσχετα (πχ επίδομα κοινωνικού εισοδήματος
αλληλεγγύης, επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδομα θέρμανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου κλπ). Η
αποδέσμευση του συνόλου του δεσμευθέντος ποσού επιδόματος/ βοηθήματος ισχύει και στην
περίπτωση που ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του κατασχεθέντος τραπεζικού λογαριασμού
αναγράφεται υποχρεωτικά τρίτο πρόσωπο, όπως ο δικαστικός συμπαραστάτης του δικαστικώς
συμπαραστατούμενου τέκνου ή ένας εκ των δύο γονέων στην περίπτωση διατροφής ανηλίκου
τέκνου.
3. Τέλος, περί της δυνατότητας άσκησης δειγματοληπτικού ελέγχου σημειώνονται τα ακόλουθα:
1
Αντίγραφο των στοιχείων της απόφασης περιορισμού κατασχετηρίου θα κοινοποιείται αυθημερόν
ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax) στις αρμόδιες κατά τόπους Φορολογικές Περιφέρειες
συμπληρώνοντας το συνημμένο σχέδιο εφόσον ζητηθεί, προκειμένου να πραγματοποιείται
δειγματοληπτικός έλεγχος για την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ 1092/2014.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
2. Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
3. Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
4. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης
5. Τελωνεία και Τοπικά Γραφεία αυτών
6. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (με την παράκληση να αναρτηθεί στο
www.publicrevenue.gr)
Συνημμένο : Σχέδιο απόφασης περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες πινάκων Α-Δ (πλην των αποδεκτών προς ενέργεια)
2. Ελληνική Ένωση Τραπεζών
3.Ελληνική Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών
4.ΠΟΕ –Δ.O.Y. Περιοδικό Φορολογικής Επιθεώρησης
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο κας Υφυπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο κ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών της Α.Α.Δ.Ε.
5. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.
6. Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών
7. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e Εφαρμογές)- Τμήματα Β΄
8. Διεύθυνση Εισπράξεων, Τμήματα Α-Ε, Γραμματεία